โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่าทันสื่อลวง (พนันออนไลน์)
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่าทันสื่อลวง (พนันออนไลน์)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 8 กุมภาพันธ์ 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน