อาจารย์รจนา พึ่งสุข


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่
อีเมลติดต่อ rojana.phu@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
เทคโน - มจล
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -