งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ธันวาคม 2566
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2567
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สสส.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข
อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ