อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์
อีเมลติดต่อ naluwan.rua@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
นศ.ม. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ความพร้อมด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีมุสลิมของชุมชนกมาลุลอิสลาม เสร็จสิ้น
จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ช้ากว่ากำหนด