อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
ตำแหน่งบริหาร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
อีเมลติดต่อ suthep.dac@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
International Marketing Communication of Thai Products in the Sultanate of Oman ช้ากว่ากำหนด
งานสร้างสรรค์ ภาพถ่าย ประจำปีการศึกษา 2561 เสร็จสิ้น
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อปี 2563 เสร็จสิ้น