โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อปี 2563


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 8 มกราคม. 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 8 เมษายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ