ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์การการทำงาน
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์การการทำงาน


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม- กุมภาพันธ์ 2565) หน้า 133-144.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์การการทำงาน
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน