แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่า ทันสื่อลวง (พนันออนไลน์)
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่า ทันสื่อลวง (พนันออนไลน์)


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ”วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติครั้งที่ 7 และนานาชาติครั้งที่ 4 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 หน้า 1074 - 1
รายละเอียดวารสาร การประชุมวิชาการ”วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติครั้งที่ 7 และนานาชาติครั้งที่ 4 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 หน้า 1074 - 1087
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน