การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี เพจอีจัน.
การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี เพจอีจัน.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (18) กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 180-189
รายละเอียดวารสาร วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (18) กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 180-189
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษากรณีเฉพาะ เพจอีจัน
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน