ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี
EFFECTIVE OF KNOWLEDGE PROGRAM ON SELF -CARE PREVENTIVE BEHAVIOR OF COVID -19 AMONG ELDERLY IN PATHUMTHANI PROVINCE


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
รายละเอียดวารสาร 2/13/313-323
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/253479/173035
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน