การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
Critical thinking of nursing


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร เวชสารแพทย์ทหารบก
รายละเอียดวารสาร กย.-ตค. 60
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน