การจัดการพหุวัฒนธรรมการทางานและความแตกต่างในองค์กร
Multi-cultural management, work and organizational differences.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University
รายละเอียดวารสาร 7(2) หน้า 41-49
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน