ประสบการณ์การใช้บริการ FitnessCenterของลูกค้าเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
Experience of Female Customers in Granted Serviceat Fitness Center Located in Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
รายละเอียดวารสาร Vol. 4 No. 2 July -December 2021 หน้า 737-747
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/249482/168413
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน