โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย
Causal Relationship Model of Family Strength in the Context of Thai Society


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 1/8/179-193
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน