ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) : 197-220.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน