การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ปกติใหม่เพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทย
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
รายละเอียดวารสาร 12/11/4565-4575
URL อ้างอิง
Impact Factor 1
TCI กลุ่มที่ Q3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน