อาจารย์พัชรา สมชื่อ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ patchara.som@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
พย.ม. - มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การศึกษา - หลักสูตรและการสอน
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล เสร็จสิ้น
บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่อง การตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์”. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 33(3), pp. 133-145. (TCI 1) เสร็จสิ้น