ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
Stress Experience, and Stress Coping of Nursing Students in Clinical Learning Labour Room.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พัชรา สมชื่อ