ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
Stress Experience and Stress Coping of Nursing students in The Clinical Learning Labor Room


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร Proceeding Social Science iseec2018
รายละเอียดวารสาร www.iseec2018.kbu.ac.th /pp. 492-504
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน