บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่อง การตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์”. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 33(3), pp. 133-145. (TCI 1)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 มกราคม. 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 5 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 2 ธันวาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ ,อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ ,สุรสิทธิ์ ช่วยบุญและอาจารย์พัชรา สมชื่อ
สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
อาจารย์พัชรา สมชื่อ