อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ iratrachar.amo@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 10 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Sufficiency Seaplanes (SUSPS) Feasibility Study and Practical Guideline เสร็จสิ้น
Future Directions of U-Tapao Airport Conversion Toward AEC เสร็จสิ้น
Language proficiency communication between pilots and air traffic controller: A challenge for regulatory authority. Proceedings of CAAT 1st Aviation Forum, Bangkok., 25 November 2019. เสร็จสิ้น
Cultural Influence on Authentic Leading in Thailand เสร็จสิ้น
Stress of Employees Working in the Aviation Industry: A Study of Bangkok Airways Limited Ground Service Agents. เสร็จสิ้น
Leadership and Organizational Commitment: The Case of the Thai Private University เสร็จสิ้น
Factor Affecting Thai Faculty Professional Development: A case Study of APDI เสร็จสิ้น
The Relationship between Transformation Leadership and Organizational Comment: A Study of Thai Airways International Employees เสร็จสิ้น
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการบินต่อการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากรด้านการบินในประเทศไทย เสร็จสิ้น
The 2020-Year in Review: Impact of Covid-19 on Aviation Industry in Thailand. เสร็จสิ้น