การศึกษาเปรียบเทียบผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการบินต่อการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากรด้านการบินในประเทศไทย
The Comparative Study of Safety Management System Training Effects on the Safety Culture Perception among Thai Aviation Personnel


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 พฤษภาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์