Sufficiency Seaplanes (SUSPS) Feasibility Study and Practical Guideline
Sufficiency Seaplanes (SUSPS) Feasibility Study and Practical Guideline


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 14 ตุลาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์