มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง.
Legal Measures for Transsexual Persons’ Rights Protection


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร
รายละเอียดวารสาร 1 / 12 / 114-129.
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/202595/174218
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน