ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 22 วัดปากบ
THE RESULTS OF THE HEALTH BELIEF THEORY APPLIED TO EXERCISE BEHAVIOR IN THE ELDERLY: THE CASE STUDY OF THE ELDERLY CLUB, PUBLIC HEALTH SERVICE CENTER


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร รายงานการประชุมวิชาการ Proceeding 9th International Conference on Sports and Exercise Science ครั้งที่ 9 (ICSES 2019)
รายละเอียดวารสาร 1/9/133-141
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.4
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน