การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน.
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร ารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน