การจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อ และสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563
การจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อ และสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of communication and management NIDA (e-Journal) (TCI กลุ่ม 2) ปีที 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) หน้า 35 - 49
รายละเอียดวารสาร Journal of communication and management NIDA (e-Journal) (TCI กลุ่ม 2) ปีที 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) หน้า 35 - 49
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน