ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะจิตวิทยา
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ tammattitta.yoo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Happy Workplace : A Case Study of Kasem Bundit University Employees เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข: กรณีศึกษาบุคลากกรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
การกลั่นแกล้งในพื้นที่สาธารณะออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด