การกลั่นแกล้งในพื้นที่สาธารณะออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 10 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ