การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข: กรณีศึกษาบุคลากกรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 25 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 กุมภาพันธ์ 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ