ความต้องการข้อมูลในการจำหน่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าก้อนในปอด
Discharge information needs for lung mass patients after surgery


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 3/44/34-46
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/248359/170358
Impact Factor 0.25
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน