การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอดและระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์บนคลินิก
Caring for Pregnant with Infected with Coronavirus 2019during Labor Period and Immediate Postpartum: From Evidences to Clinical Midwife Practice


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 7/2/1-15
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/article/view/252244/171711
Impact Factor -
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน