ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาแกนนำในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา
THEEFFECTOFPARTICIPATIONAMONGFACULTIESANDSTUDENTSINAPPLYINGTRANSTHEORETICALMODELFORSMOKINGCESSATION


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รายละเอียดวารสาร 3/35/156-169
URL อ้างอิง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH/article/view/254201/174149
Impact Factor 0.26
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน