สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
WORK ENVIRONMENT AFFECTING JOB SATISFACTION OF NURSING STAFF IN THE POLICE HOSPITAL


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565. หน้า 40-52
URL อ้างอิง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/article/view/251934/174100
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน