ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาออกแบบภายใน
อีเมลติดต่อ thanaporn.tas@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ผลงานจิตรกรรม “มวลปรากฏ (Mass Appear)” เสร็จสิ้น
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฎในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนา ช้ากว่ากำหนด
จิตรกรรมสื่อผสม ชุด “มวลปรากฏ” เสร็จสิ้น