ผลงานจิตรกรรม “มวลปรากฏ (Mass Appear)”
“Mass Appear”, Painting


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กันยายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์