แนวคิดการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (วังสามเสน) วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
Concept of Design For Improvement and Change of Use of Space in His Royal Highness Prince Divakaravongse Pravati (Samsen Palace ) Palace, Wachiraphaya


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลป์ พีระศรี (JOURNAL OF FINE ARTS)
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 15 กันยายน 2562 (Vol.7 No.1 15 September 2019) หน้า 134-155
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน