พฤติกรรมและการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
Behavior and Acceptance of Social Media for Organizational Communication by Personnel at Mahidol University


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 23 หน้า 137 - 146
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน