คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม
Quality of Service affecting passengers’ satisfaction of M.R.T. Chalong Ratchadham Line


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 หน้า 61-72
URL อ้างอิง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/article/view/255199/170660
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน