หนังสือจิตวิทยาการเรียนรู้ (ผลงานทางวิชาการซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
Psychology of Learning


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร -
รายละเอียดวารสาร -
URL อ้างอิง http://www.protexts.com/product/%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%
Impact Factor 1
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน