การใช้แอปพลิเคชั่นหาคู่ทินเนอร์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและผลลัพธ์สุขภาพทางเพศเชิงลบ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
การใช้แอปพลิเคชั่นหาคู่ทินเนอร์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและผลลัพธ์สุขภาพทางเพศเชิงลบ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– ธันวาคม 2564 หน้า 25 - 48
รายละเอียดวารสาร วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– ธันวาคม 2564 หน้า 25 - 48
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน