อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ punyarat.wan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
สังคมวิทยา - ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังคมวิทยา - การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -