การจัดการความปวดด้วยการเจริญภาวนา
PAIN MANAGEMENT THROUGH PRAYER


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
รายละเอียดวารสาร 2/13/574-584
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/253198/173053
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน