ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ kwanhatai.mit@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
- - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านการบัญชีของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด
อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย เสร็จสิ้น
Effects of a Governing Body on Internal Audit Quality: Empirical Evidence from Thailand เสร็จสิ้น
อิทธิพลของคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงองค์การ เสร็จสิ้น