อาจารย์นันทวัน สว่างแจ้ง


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Negative Antecedents of Affective Commitment of Filipino Call Center Employees: The Mediating Role of Leader-Member Exchange เสร็จสิ้น