ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thana.sir@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
สถ.ด. (สหวิทยากรการวิจัยเพื่อการออกแบบ) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการออกแบบปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย “บ้านเพลินจิต" เสร็จสิ้น
Photography “Direction of Line” เสร็จสิ้น