ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องอาหารเบาหวาน
Health literacy of village health volunteer on diabetic diet


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
รายละเอียดวารสาร 1/5/1-15
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPHNU/article/view/258759/177036
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน