อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาท เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ เสร็จสิ้น
การเสียภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือส่วนแบ่เงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เสร็จสิ้น