ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ
egal Issues Concerning Communication that causes racial hatred


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 ตุลาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์
พนิตนันท์ สุรัตน์โรจน์