รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kanathip.tho@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
นม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายระหว่างประเทศ
สังคมวิทยา - กระบวนการยุติธรรม
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 9 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการศึกษาวิจัย และเตรียมเอกสาร กระบวนการ แนวปฏิบัติ สำหรับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ช้ากว่ากำหนด
ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น
การพัฒนากฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ในบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล ช้ากว่ากำหนด
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่โอนเงินกลับ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำสัญญาแบบสมาร์ท: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19: ศึกษากรณีความยินยอมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหมอชนะ เสร็จสิ้น
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ เสร็จสิ้น
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 : ศึกษากรณีแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เสร็จสิ้น
ประเด็นกฎหมายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เสร็จสิ้น