รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kanathip.tho@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
นม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายระหว่างประเทศ
สังคมวิทยา - กระบวนการยุติธรรม
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 26 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามในกรณีนายจ้างใช้ระบบจดจำใบหน้าในการบันทึกเวลาทำงานของลูกจ้าง เสร็จสิ้น
ปัญหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบฐานความผิดและนิยาม. เสร็จสิ้น
โครงการศึกษาวิจัย และเตรียมเอกสาร กระบวนการ แนวปฏิบัติ สำหรับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ช้ากว่ากำหนด
ผลกระทบทางลบอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น
การพัฒนากฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ในบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล ช้ากว่ากำหนด
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่โอนเงินกลับ เสร็จสิ้น
การปรับปรุงพัฒนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติในกรณีความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีถ่ายภาพหรือคลิปโดยผู้ใช้บริการ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของลูกจ้างจากกรณีนายจ้างขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์บันทึกเวลาและตรวจสอบการทำงาน. เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำสัญญาแบบสมาร์ท: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีนายจ้างให้ติดตั้ง และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. เสร็จสิ้น
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้น
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19: ศึกษากรณีความยินยอมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหมอชนะ เสร็จสิ้น
โครงการศึกษา “ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบไร้ตัวตน” เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง. เสร็จสิ้น
หลักการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในช่วงการทำงานที่บ้าน (Work From Home) : ศึกษากรณีการติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์. เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของครูและบุคคลากรของสถานศึกษาในกรณีเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” หลังการประกาศให้โรคติดต่อโควิด 19 เป็น โรคติดต่อเฝ้าระวัง เสร็จสิ้น
การคุ้มครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ เสร็จสิ้น
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 : ศึกษากรณีแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เสร็จสิ้น
ประเด็นกฎหมายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในความยินยอมของลูกจ้างจากการที่นายจ้างมีคำสั่งหรือระเบียบให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 เสร็จสิ้น
การปรับปรุงพัฒนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติในกรณีความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม ข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA. เสร็จสิ้น